Kasko Sigortaları


Sigortanın Konusu
Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının, karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlardan, romörk veya karavanlar ile iş makinelerinden ve lastik tekerlekli traktörlerden doğan menfaatinin aşağıdaki tehlikeler dolayısıyla ihlali sonucu uğrayacağı maddi zararları temin eder.

Otomatik Olarak Verilen Ek Teminatlar

 • Aracın karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi,
 • Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
 • Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,
 • Aracın yanması,
 • Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi.
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri ve bunları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar
 • Terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotajlar nedeniyle meydana gelen zararlar; (terörist eylemlerden maksat Terörle Mücadele Kanunu’nda tanımlanan terörist eylemlerdir.)
 • Enflasyon teminatı
 • Deprem ve yanardağ püskürmesi nedeniyle meydana gelen zararlar
 • Sel ve Su baskını nedeniyle meydana gelen zararlar.
 • Taşıtta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar
 • Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen ve çektirilen araçlara gelen zararlar
 • Kıymet Kazanma Tenzili

İsteğe Bağlı Verilen Teminatlar

 • Yurtdışı teminatı
 • Patlayıcı, Parlayıcı ve Yakıcı Maddeler Nedeni ile Uğrayacağı Zararlar,
 • Kişisel Eşya Sigortası (Kullanım tarzı hususi araçlar için verilmektedir.)
 • Anahtar Kaybı Teminatı
 • Yeni Değer Teminatı (Kullanım tarzı hususi olan Sıfır km. araçlara verilmektedir.)
 • İkame Kiralık Araç Teminatı (Kullanım tarzı hususi olan araçlara verilmektedir.)
 • Aracın Asıl Anahtarla Çalınması Teminatı

Kasko Branşı Altında Verilen Teminatlar

 • İhtiyari mali Mesuliyet Teminatı

Sigortacı, işbu poliçede gösterilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafık Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı hadlere kadar temin eder.

 • Ferdi Kaza Koltuk Teminatı
 • Ölüm / Sürekli Sakatlık

Poliçede ayrıca belirtilmek şartı ile;

 • Teminat kapsamına giren bir kaza neticesinde sigortalının tedavi masrafları
 • Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması sebebiyle sigortalının uğrayacağı bedeni zararlar
 • 5 inci maddenin (e) bendinde belirtilen zararlar ve aynı maddenin (g) bendinde belirtilen terör ve sabotaj eylemlerine katılma hali hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler teminat kapsamına alınabilir.
 • Hukuksal Koruma Teminatı
 • Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma
 • Sürücüye Bağlı Hukuksal Koruma

Hasarsızlığı Bozmayan Haller
Bir yıllık sigorta vadesi içinde,

 • Cam Kırılması ( Yolcu sayısı 36 üzeri olan büyük otobüsler hariç),
 • Ayna hasarı,
 • Far hasarı,
 • Sinyal kırılması,
 • Radyo Teyp çalınması,
 • % 100 rüculu hasarlar,
 • Anahtar Kaybı hasarları,

Hasarsızlık Kademeleri

Bu poliçe aşağıdaki süreler zarfında herhangi bir kasko hasarı talebine konu olmadığı takdirde, sigortanın aynı gerçek veya tüzel kişi namına yenilenmesi halinde tarife primi (ek primler dahil) üzerinden aşağıdaki oranlarda hasarsızlık indirimi uygulanır.

 • İlk 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 30
 • İkinci 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 40
 • Üçüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 50
 • Dördüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 60

Araçların sigorta süresi içinde mülkiyetinde bir değişiklik olduğu takdirde teminat sona erer. Aynı tarife grubuna giren başka bir araç satın alırsa sigortacıya bildirmek ve teminata ilave edilmesi gerekmektedir.

İHTARLAR

 1. Kısmi kasko sigortalarına hasarsızlık indirimi uygulanmaz.
 2. Kısa süreli poliçelere hasarsızlık indirimi uygulanmaz.
 3. Hasarsızlık indirimi sigortalı olan gerçek veya tüzel kişileri takip edecektir. (Taşıtın satılması halinde sigorta sona erer.)
 4. Finansal kiralamayı müteakip mülkiyetin kiracıya geçmesi halinde indirim aynen devam edecektir.
 5. Yurt içinde veya yurt dışında başka bir sigorta şirketi nezdinde sigortalı taşıt sahiplerinin hak ettikleri hasarsızlık indirimleri
 6. Sigorta şirketlerinden alınacak hasarsızlık belgelerinin ibrazı halinde uygulanacaktır.
 7. Sorgulanan poliçe iptal ise, iptal tarihi ile teklif başlama tarihi arasında 3 ay (90 gün ) var ise bir önceki poliçesinde hasarı yok ise hasarsızlık indirim oranı aynı kalır. 3 aydan (90 gün) fazla ise hasarsızlık indirimi sıfırlanır. Eğer bir önceki poliçesinde hasarlılık sürprimi almış ise 2 poliçe arasında ne kadar süre olursa olsun hasarlılık kademesi kaldığı yerden devam eder. Hasarsızlık indirimi genel müdürlük onayı ile verilebilir.

> Genel Şartlar <


Mimar Sinan Mah. Eşref Bitlis Cad.
No: 275 Körfez/Kocaeli
Sosyal Medya'da
Bizi Takip Edin.