Güvenli Gelecek


“GÜVENLİ GELECEK SİGORTA POLİÇESİ”

GÜVENLİ GELECEK, beklenmedik bir kaza sonucu sigortalı hayatının tehlikeye girmesi, kalıcı bir sakatlığa maruz kalınması durumlarında kullanılabilecek bir güvence sigorta poliçesidir. Eğitim masraflarını, poliçede belirlenmiş limitler ile sınırlı olmak üzere, Ferdi Kaza Sigortası Genel şartları dahilinde güvence altına alır. Terör, Deprem ve Sel & Su Baskını riskleri teminata ilave edilmiştir.

Seçilen teminat limitlerine göre öğrencinin eğitim süresi boyunca (en fazla 13 yıl olmak üzere) güvence altına alınan sene sayısı kadar öğrencinin eğitim giderleri senelik olarak karşılanacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

  • Tüm primler ve teminatlar TL bazında olup yıllık teminat limiti kalan her yıl için DİE (TÜİK ) oranında arttırılacaktır.
  • Aynı aileden 2. kardeş ve diğerleri için %5 oranında indirim yapılacaktır.
  • KFH Mensupları için %10 oranında indirim yapılacaktır.
  • Eğitim süresinin uzaması poliçe teminatı dışındadır.

TEMİNAT KAPSAMI

Eğitim çağındaki çocuklara yönelik bu sigorta, Sigortalının başına gelebilecek herhangi bir kaza sonucunda vefatı veya daimi sakat kalması halinde, öğrencinin eğitim masraflarını poliçede belirtilmiş limitler ile sınırlı olmak üzere, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ve aşağıda yazılı özel şartlar dahilinde güvence altına alır.

Sigortalının kazaen vefatı halinde, vefat teminatı Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları madde 8-A bendi gereğince poliçede menfaattar olarak gösterilen Lehtar öğrencinin kanuni velayet sahibine veya onun bulunmaması halinde vesayet sahibine ödenecektir.

Sigortalının kazaen daimi maluliyeti halinde, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları madde 8-B bendinde dercedilen maluliyetlerden herhangi birine duçar olması halinde söz konusu genel şartta ilgili maluliyet için belirlenen oranlar dikkate alınarak, yine ilgili genel şartın 8-B bendinde yer alan, tazminatın bizzat sigortalının kendisine ödeneceği hükmü dikkate alınmaksızın, tazminatın tamamı Lehtar Öğrencinin kanuni velayet sahibine veya onun bulunmaması halinde vesayet sahibine ödenecektir. Deprem, Terör, Sel & Su Basması teminata dahil edilmiştir.

Sigortalı ilgili maluliyet tazminatının lehtara ödenmesi hususunu ve bu konuda herhangi bir hak ve talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

TAZMİNATIN ÖDENMESİ
Teminat alınan ve rizikonun gerçekleştiği sınıfın ödemesi, tazminat ödemesi için gerekli olan evrakların tamamlanmasını müteakip 30 günün sonunda muaccel olur. Teminat alınan ve rizikonun gerçekleştiği sınıftan önceki yıllara ait herhangi bir hasar ödemesi yapılmaz. Teminat bedeli her bir eğitim yılı için geçerlidir. Müteakip eğitim yılları için başlangıçta belirlenen tazminat miktarına, geçmiş her yıl için TÜİK (TÜFE) oranındaki artışların eklenmesi sureti ile bulunacak bedel, eğitim ücreti (tazminat) olarak ödenecektir.

HASAR ANINDA İSTENECEK BELGELER

Kaza Sonucu Vefat Halinde: Kaza Zaptı, Ölüm Raporu, Defin Ruhsatı, Lehdar öğrencinin vukuatlı nüfus kayıt örneği. Daimi Maluliyet Halinde: Kaza Zaptı, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak kat’i sakatlık raporu.

Güvenli Gelecek Sunumu İçin Tıklayınız.

> Genel Şartlar <


Mimar Sinan Mah. Eşref Bitlis Cad.
No: 275 Körfez/Kocaeli
Sosyal Medya'da
Bizi Takip Edin.